ค้นหา:
ภาษาไทย English
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") กับผู้ซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการกับบริษัทฺฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") ผ่านเว็บไซต์ iBuyAtHome.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ฯ") โดย เว็บไซต์ฯเป็นสมบัติของบริษัทฯซึ่งตั้งอยู่ที่ http://www.ibuyathome.com ทั้งนี้ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเปิดบัญชี (ซื่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีส่วนตัว") เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้เว็บไซต์ฯ โดยลูกค้าต้องอ่าน เข้าใจ และตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดด้านล่างก่อนจะสร้างบัญชีส่วนตัวขณะลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ถือว่าเมื่อลูกค้ากด "ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ" ลูกค้าตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าลูกค้าไม่ตกลง ไม่ต้องกดที่ข้อความและไม่ต้องใช้เว็บไซต์ฯ

ข้อ 1 ลูกค้ามีหน้าที่รักษาบัญชีส่วนตัวโดยจะต้องเก็บรหัสผ่าน (password) ใช้เข้าระบบไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือการกู้รหัสผ่านในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่านสามารถกระทำได้ตามวิธีการในลิงค์ "ช่วยเหลือ" ซึ่งปรากฏอยู่มุมบนขวาของหน้า

ข้อ 2 ผู้ใช้งานระบบจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ คือมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมเพื่อผู้เยาว์ จะต้องทำโดยหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรม

ข้อ 3 กรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิในการปิดบัญชีส่วนตัวของลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 4 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ฯ ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ฯได้

ข้อ 5 ลูกค้ามีหน้าที่ชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อภายในวันที่ที่บริษัทฯกำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน มิฉะนั้นบริษัทฯจะยกเลิกการสั่งซื้อ

ข้อ 6 หากลูกค้าเลือกชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร

ข้อ 7 ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนที่สินค้าจะถูกเตรียมจัดส่ง หากการสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกได้ชำระเงินแล้วและบริษัทฯได้เริ่มดำเนินการสำหรับการสั่งซื้อแล้ว บริษัทฯจะคืนเงินบางส่วนโดยหักค่าธรรมเนียมในการคืนเข้าสต๊อก 30% โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนลูกค้า (ถ้ามี)

ข้อ 8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกเวลา หากการสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกได้ชำระเงินแล้ว บริษัทฯจะคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนลูกค้า เว้นแต่กรณีที่ลูกค้าชำระเงินโดยที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการมีสินค้าจากทางบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องดำเนินการยกเลิกการชำระเงินกับทางธนาคารเอง

ข้อ 9 การขายสินค้าของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีที่เกิดความผิดพลาดทำให้สินค้าที่ถูกจัดส่งไม่ตรงกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือสินค้าที่ได้รับชำรุด ในกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าให้ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ โดยสินค้าที่ลูกค้าคืนมาเพื่อเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่และยังปิดผนึกเหมือนเดิม มิฉะนั้นบริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีสินค้าที่ได้รับชำรุด ลูกค้าสามารถส่งมายังบริษัทฯเพื่อให้ช่วยดำเนินการเคลมสินค้า ในทั้งสองกรณีลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นบริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 10 สินค้าทุกชิ้นที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ฯเป็นสินค้าที่ได้รับการประกันจากผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หากเกิดปัญหาลูกค้าสามารถเคลมสินค้ากับผู้ผลิตนั้นๆได้โดยตรง หรือฝากทางบริษัทฯเคลมหรือเปลี่ยนให้ได้แต่อาจใช้เวลานานกว่าที่ลูกค้าเคลมสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรง โดยการประกันจะประกันเฉพาะตัวสินค้าไม่รวมค่าส่งสินค้าเพื่อเคลมผ่านบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าจัดส่งสินค้าเพื่อเคลมทั้งขาไปและกลับ

ข้อ 11 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น และการแก้ไขข้อพิพาทไม่เป็นที่พึงพอใจ ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่เบอร์ 1166

ข้อ 12 บริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าหลังการชำระเงินผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยลูกค้าสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เองโดยกระทำตามวิธีการในลิงค์ "ช่วยเหลือ" ซึ่งปรากฏอยู่มุมบนขวาของหน้า

ข้อ 13 บริษัทฯจะออกใบกำกับสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากที่สินค้าที่สั่งซื้อได้ถูกเตรียมจัดส่ง โดยลูกค้าสามารถพิมพ์ใบกำกับสินค้าได้เองโดยกระทำตามวิธีการในลิงค์ "ช่วยเหลือ" ซึ่งปรากฏอยู่มุมบนขวาของหน้า

ข้อ 14 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนใช้เว็บไซต์ฯ

แก้ไขล่าสุด: 22 พ.ค. 2556