ค้นหา:
ภาษาไทย English
ช่องทางการชำระเงิน


บัตรเครดิต

ชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment)

โอนเงินผ่านธนาคาร (Money Transfer)

ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต


บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยบริษัทฯสามารถรู้ผลการชำระเงินของท่านได้ในทันที ทำให้ช่วยย่นระยะเวลาในการดำเนินการการสั่งซื้อของท่าน ในการชำระเงินด้วยบัตรเดรดิตบริษัทฯใช้ระบบ Payment Gateway ของธนาคารซื่งมีการเข้ารหัสก่อนทำการรับส่งข้อมูลโดย Secure Socket Layer (SSL) ทำให้มีความปลอดภัยสูง โดยหากท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในขณะทำการสั่งซื้อ เว็บไซต์ของบริษัทฯจะส่งท่านต่อไปยังเว็บไซต์ของธนาคารโดยท่านสามารถใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง

 • สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตชำระเงินออนไลน์เป็นครั้งแรก

หากท่านเพิ่งเคยใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็น วีซ่า (VISA) หรือ มาสเตอร์การ์ด (MasterCard) ชำระเงินออนไลน์เป็นครั้งแรก บัตรเครดิตที่ออกโดยบางสถาบันการเงิน จะต้องทำการลงทะเบียน Verfied by Visa หรือ MasterCard SecureCode เพื่อรับรหัสผ่าน (password) เพื่่อใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์ สำหรับผู้ที่จะใช้บัตรเครดิตซึ่งออกโดยธนาคารต่อไปนี้ ท่านสามารถศึกษาและทำการลงทะเบียนได้ตามลิงค์ของแต่ละธนาคาร

บัตรเครดิต ลิงค์
BBL http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/CreditCards/BualuangiPay/Pages/default.aspx (VISA/MasterCard)
Central Card http://www.centralcard.com/th/00_mastercard.html (MasterCard)
KBank http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Credit/Pages/VbVandMasterCardSecureCode.aspx (VISA/MasterCard)
KRUNGSRI http://www.krungsricard.com/kccstatic/th/shoppingonline.html (VISA/MasterCard)
KTC http://www.ktc.co.th/th/ktc/Services/SecureEPay/Service/index.htm (VISA/MasterCard)
SCB http://www.scbcreditcard.com/shopping.aspx (VISA/MasterCard)
Standard Chartered http://www.standardchartered.co.th/personal-banking/credit-cards/3dsecure/th/ (VISA/MasterCard)
 • ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

หากท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะส่งท่านต่อไปยังเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อทำการชำระเงิน ท่านสามารถทำการชำระเงินได้ดังต่อไปนี้

1. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
2. หากธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของท่านมีระบบ Verified by VISA (VbV) หรือ MasterCard SecureCode ท่านอาจต้องใส่ข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเช่น หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดของท่าน เป็นต้น เพื่อยืนยันตัวบุคคล
3. ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการชำระเงินของท่าน จากนั้นกด 'Continue' เพื่อกลับไปยังเว็บไซต์ iBuyAtHome.com

ชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment)

บริษัทฯยังเปิดช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะใช้บัตรเครดิต หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคารขณะทำการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อของบริษัทฯจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านในทันที ท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อนำไปใช้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนใบแจ้งการชำระเงินที่เคาน์เตอร์สาขาหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), ธนาคารอินเตอร์เน็ต (Internet Banking), ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) เป็นต้น ปกติบริษัทฯกำหนดระยะเวลาชำระเงินภายใน 1-2 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลังจากท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว ธนาคารจะคืนใบแจ้งการชำระเงินพร้อมลายเซ็นต์และเลขที่รายการชำระเงินที่ถูกพิมพ์ไว้บนใบแจ้งการชำระเงินให้ท่าน กรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นธนาคารจะแจ้งการชำระเงินของท่านให้บริษัทฯทราบ อย่างไรก็ตามเพื่อย่นระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินของท่าน ท่านอาจแจ้งการชำระเงินให้บริษัทฯทราบได้ โดยไม่ต้องส่งอีเมล์หรือแฟกซ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับคืนจากธนาคารให้บริษัทฯแต่อย่างใด นอกเสียจากบริษัทฯจะขอดูเป็นกรณีพิเศษ

 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันทีดังรูปด้านล่าง (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์)

กรุณาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินโดยกดรูปเครื่องพิมพ์, , ที่มุมบนขวา
ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงิน

กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคารโดยปฏิบัติดังนี้

 1. ยื่นใบแจ้งการชำระเงิน (ส่วนที่ 1) และแบบฟอร์มการชำระเงิน (ส่วนที่ 2) พร้อมเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 2. ธนาคารลงนามพร้อมประทับตราธนาคารในใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินทั้ง 2 ส่วน จึงจะถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 3. เก็บใบแจ้งการชำระเงิน (ส่วนที่ 1) ไว้เป็นหลักฐาน
 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (K-ATM)

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1), รหัสบริษัท 5 หลัก (40208) และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. สอดบัตร ATM และใส่รหัสประจำตัว

2. เลือกเมนู "ซื้อ/ชำระเงิน/กองทุนรวม"

3. เลือกรายการ "อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท"

4. เลือกหักเงินจากบัญชี "ออมทรัพย์" หรือ "กระแสรายวัน"

5. ใส่รหัสบริษัท 5 หลัก (40208)

6. กดเลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1)

7. กดจำนวนเงินค้างชำระ

8. ยืนยันการทำรายการ

9. รอรับ Slip ATM

10. เก็บ Slip ATM ไว้เป็นหลักฐาน

 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM บาร์โค้ดของธนาคารกสิกรไทย (K-ATM Barcode)

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) โดยด้านล่างแบบฟอร์มการชำระเงินจะมีแถบบาร์โค้ด ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้โดยปฏิบัติดังนี้

 1. สอดบัตร ATM หรือบัตรเครดิต
 2. กดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4 หลัก)
 3. กดปุ่ม "ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด"
 4. นำแถบบาร์โค้ดไปวาง ณ จุดอ่านบาร์โค้ดโดยให้ลำแสงสีแดงปรากฏบนบาร์โค้ด
 5. กดปุ่ม "ยืนยันการทำรายการ"
 6. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM
 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน ATM SIM ของธนาคารกสิกรไทย

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1) และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

 1. เลือกเมนู "ATM SIM" บนโทรศัพท์มือถือ
 2. เลือกเมนู "ภาษาไทย"
 3. เลือกเมนู "กสิกรไทย"
 4. ใส่รหัสผ่าน
 5. เลือกเมนู "ชำระเงิน"
 6. เลือกเมนู "อื่นๆ"
 7. เลือกเมนู "สินค้าและบริการ"
 8. เลือกเมนู "iBuyAtHome.com"
 9. เลือกบัญชีที่จะใช้ชำระเงิน
 10. ใส่เลขที่อ้างอิง 1 โดยให้ใส่เลขที่การสั่งซื้อในใบแจ้งการชำระเงิน
 11. ใส่จำนวนเงินค้างชำระ
 12. ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน แล้วยืนยันการทำรายการ
 13. รอรับข้อความและ SMS ยืนยันการทำรายการ
 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1), เลขที่บัญชีบริษัท (1540025991)และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. สอดบัตร ATM และใส่รหัสประจำตัว

2. เลือกเมนู "ชำระค่าสินค้าและบริการ"

3. เลือกเมนู "สินค้าบริการอื่นๆ"

4. เลือกเมนู "ระบุเลขที่บัญชี"

5. เลือกหักเงินจากบัญชี "ออมทรัพย์" หรือ "กระแสรายวัน"

6. กดเลขที่บัญชี 1540025991

7. กดเลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1)

8. ข้ามเลขที่อ้างอิง 2 โดยกด 0 แล้วกดถูกต้อง

9. ตรวจสอบความถูกต้อง

10. กดจำนวนเงินค้างชำระ
11. รอรับ Slip ATM เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM บาร์โค้ดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) โดยด้านล่างแบบฟอร์มการชำระเงินจะมีแถบบาร์โค้ด ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้โดยปฏิบัติดังนี้

1. สอดบัตร ATM และใส่รหัสประจำตัว

2. เลือกเมนู "ชำระด้วยบาร์โค้ด"

3. เลือกหักเงินจากบัญชี "ออมทรัพย์" หรือ "กระแสรายวัน"

4. สแกนแถบบาร์โค้ด

5. ตรวจสอบความถูกต้อง

6. รอรับ Slip ATM เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน K-Cyber Banking ของธนาคารกสิกรไทย

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1) และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. ไปที่ https://ebank.kasikornbank.com/kcyber/login_th.html แล้วใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน แล้วกดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ'

2. เลือกเมนู 'ชำระค่าสินค้าและบริการ

3. กรอกรายละเอียดการชำระค่าสินค้าและบริการ
  3.1 ที่ช่องชื่อแบบฟอร์ม ใส่ 'iBuyAtHome'
  3.2 ที่ช่องประเภทบริการ เลือก 'สินค้า & บริการ'
  3.3 ที่ช่องบริษัท เลือก 'iBuyAtHome.com'
  3.4 ที่ช่องจากบัญชี เลือกบัญชีที่ท่านต้องการใช้ในการชำระ
  3.5 ที่ช่องเลขที่การสั่งซื้อ ใส่เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1)
  3.6 ที่ช่องจำนวนเงิน ใส่จำนวนเงินค้างชำระ
  3.7 เลือกชำระเงินทันที
  3.8 กดปุ่ม 'ชำระเงิน'

4. ตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการ แล้วยืนยันการทำรายการ

 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Krungsri Online ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1) และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. ไปที่ https://www.krungsrionline.com แล้วใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่าน แล้วกดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ'

2. กรอกรายละเอียดการชำระค่าสินค้าและบริการ
  2.1 ที่ช่องเลือกประเภทสินค้าและบริการ เลือก 'สินค้าและบริการ'
  2.2 ที่ช่องเลือกบริษัทผู้รับชำระเงิน เลือก 'iBuyAtHome.com: 1540025991'
  2.3 ที่ช่องเลือกบัญชีที่จะใช้ในการชำระเงิน เลือกบัญชีของท่านที่ท่านต้องการใช้ในการชำระ
  2.4 ที่ช่องจำนวนเงินที่ต้องการชำระ ใส่จำนวนเงินค้างชำระ
  2.5 ที่ช่องเลขที่การสั่งซื้อ ใส่เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1)
  2.6 เลือกชำระค่าสินค้าและบริการทันที
  2.7 เลือกการแจ้งการทำรายการให้ทราบตามช่องทางที่ท่านสะดวก
  2.8 เลือกวิธีการรับรหัสผ่าน OTP
  2.9 กดปุ่ม 'ดำเนินการ'

3. ตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการ ใส่รหัสอ้างอิงและรหัสผ่าน OTP แล้วยืนยันการทำรายการ

 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1), รหัสบริษัท 5 หลัก (40208) และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. เลือกจากไอคอน K-Mobile Banking Plus

2. กดรหัสผ่าน 6 หลัก

3. เลือกเมนู "จ่ายบิล/ชำระเงิน"

4. เลือกเมนู "ระบุรหัสบริษัทที่ชำระ"

5. ระบุรหัสบริษัท 5 หลัก (40208)

6. เลือกบัญชีของผู้ชำระเอง, ระบุเลขที่การสั่งซื้อ และจำนวนเงินค้างชำระ

7. ตรวจสอบรายการและกดยืนยันการทำรายการ

 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน K-Contact Center ของธนาคารกสิกรไทย

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1), รหัสบริษัท 5 หลัก (40208) และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

 1. โทรติดต่อระบบที่หมายเลข 0-2888-8888
 2. กด 1 บริการบัญชีเงินฝาก โอนเงิน ชำระเงิน
 3. กด 2 เติมเงินโทรศัพท์ โอนเงิน หรือชำระเงิน
 4. กด เลขที่บัญชี 10 หลัก หรือหมายเลขบัตร ATM ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. กด รหัสประจำตัว ตามด้วยเครื่องหมาย #
 6. กด 3 ชำระค่าสินค้าและบริการ
 7. ใส่รหัสบริษัท 5 หลัก (40208) ตามด้วยเครื่องหมาย #
 8. กดปุ่มเครื่องหมาย # เพื่อยืนยันบริษัทถูกต้อง
 9. กด 1 ชำระจากบัญชีกระแสรายวัน หรือ กด 2 ชำระจากบัญชีออมทรัพย์
 10. กดเลขที่การสั่งซื้อ ตามด้วยเครื่องหมาย #
 11. กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระรวมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตามด้วยเครื่งหมาย #
 12. กดปุ่มเครื่องหมาย # เพื่อยืนยันการทำรายการ หรือ กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลง
 13. กด 2 เพื่อของแฟกซ์ (จะต้องโทรทำรายการจากเครื่องแฟกซ์)
 • ขั้นตอนการชำระเงินผ่านกรุงศรีโฟน 1572 (Krungsri Phone 1572)

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบสั่งซื้อจะออกใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ในทันที (กรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอยืนยันการมีสินค้า ทางบริษัทฯจะแจ้งยืนยันการมีสินค้าพร้อมนำส่งใบแจ้งการชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านทางอีเมล์) ท่านสามารถพิมพ์และนำไปใช้ในการอ้างอิง เช่น เลขที่การสั่งซื้อ (Ref No.1), เลขที่บัญชีบริษัท (1540025991) และจำนวนเงินค้างชำระ เป็นต้น โดยปฏิบัติดังนี้

 1. โทร 1572 แล้วรอเสียงตอบรับอัตโนมัติ
 2. ภาษาไทย กด 1
 3. ทำธุระกรรมด้านการเงิน กด 1
 4. กด เลขที่บัญชี 10 หลัก หรือหมายเลขบัตร ATM หรือ หมายเลขบัตร VISA Electron หรือหมายเลขบัตร VISA Debit ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. กด รหัสส่วนตัว ตามด้วยเครื่องหมาย #
 6. ชำระค่าสินค้าและบริการ กด 3
 7. ชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ กด 08
 8. หักเงินจากบัญชีหลัก กด 1 หรือ หักเงินจากบัญชีรองกด 2
 9. ระบุเลขที่บัญชีของบริษัทผู้รับชำระ ที่ต้องการชำระ (1540025991) ตามด้วยเครื่องหมาย #
 10. กดหมายเลขอ้างอิงที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย #
 11. ข้ามหมายเลขอ้างอิงที่ 2 โดยกด 0 ตามด้วยเครื่องหมาย #
 12. กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระรวมทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 13. กด 2 เพื่อยืนยันรายการ
 14. จดหมายเลขอ้างอิงการทำรายการจำนวน 6 หลัก หรือ กด 3 ถ้าต้องการรับข้อมูลทางแฟกซ์ กด 2 รับแฟกซ์ทันที
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment)
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคารทางช่องทางต่างๆ (กรุงเทพและปริมณฑล/อื่นๆ) (บาท)
เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่อง ATM ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ธนาคารทางโทรศัพท์

  บมจ.ธ.กสิกรไทย

15/25 10/20 10/20 10/20
  บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา 15/25 10/20 10/20 10/20
 บมจ.ธ.ธนชาต 10/10 - - -

โอนเงินผ่านธนาคาร (Money Transfer)

หากท่านไม่สะดวกชำระเงินผ่านธนาคารที่ปรากฏในแบบฟอร์มการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร มายังบัญชี บริษัท เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด โดยใช้บัญชีของธนาคารต่อไปนี้

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
 บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์ บิ๊กซี สะพานควาย ออมทรัพย์ 033-285731-9
 บมจ. ธ.กรุงไทย บิ๊กซี สะพานควาย ออมทรัพย์ 980-2-14983-7

หมายเหตุ: หากท่านเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in หรือ Slip ATM พร้อมระบุชื่อและเลขที่การสั่งซื้อ หรือโทรแจ้งการชำระเงินของท่าน โดยใช้เบอร์แฟกซ์/โทรศัพท์ ที่ปรากฏในแบบฟอร์มการชำระเงินที่บริษัทฯนำส่ง

ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

หากรายการสั่งซื้อของท่านมียอดถึง 3,000 บาท ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (Smart Pay) ทางออนไลน์ได้ โดยท่านจะทราบผลการอนุมัติในทันที ในการผ่อนชำระผ่านบัตรเดรดิตธนาคารกสิกรไทย (Smart Pay) บริษัทฯใช้ระบบ Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทยซื่งมีการเข้ารหัสก่อนทำการรับส่งข้อมูลโดย Secure Socket Layer (SSL) ทำให้มีความปลอดภัยสูง โดยหากท่านเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (Smart Pay) ในขณะทำการสั่งซื้อ เว็บไซต์ของบริษัทฯจะส่งท่านต่อไปยังเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยโดยท่านสามารถใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยโดยตรง

 • ขั้นตอนการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (Smart Pay)

หากท่านเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (Smart Pay) หลังจากที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะส่งท่านต่อไปยังเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยเพื่อทำการชำระเงิน ท่านสามารถทำการชำระเงินได้ดังต่อไปนี้

1. กรอกข้อมูลเลขที่บัตรเครดิต, CVV2/CVC2, วันหมดอายุของบัตรเครดิต, ประเภทบัตร เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม "PAY NOW"

2. ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม "CONTINUE"

3. ระบบ K-Payment Gateway จะติดต่อกับระบบ MPI (Merchant Plug-In) เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัตรกับระบบ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode โดย MPI จะส่งต่อไป Visa Directory Server หรือ MasterCard Directory Server ต่อไป โดยหากผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนสมัครบริการ Verified by Visa / MasterCard SecureCode ไว้แล้ว จะปรากฏหน้าจอสำหรับให้กรอก Verified by Visa / MasterCard SecureCode Password

4. เมื่อได้รับผลตอบกลับจากระบบการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัตร ระบบ K-Payment Gateway จะส่งผลการตรวจสอบ และขออนุมัติวงเงินไปยัง Credit Card Host ผ่าน VISA NET / MasterCard BANK NET โดยระหว่างการประมวลผล ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

5. K-Payment Gateway แสดงผลการทำรายการสั่งซื้อให้ท่านทราบผ่านหน้าจอ ดังภาพ จากนั้นคลิกปุ่ม "GO BACK TO MERCHANT WEBSITE" เพื่อกลับมายัง iBuyAtHome.com อีกครั้ง